Co je to asertivní kázeň? 

“Jde o přístup k disciplíně založený především na odborné a sociální kompetenci, na pochopení a respektování specifik sociálních rolí učitele a žáka, na jednotě přirozené a statutární autority, na systému společně stanovených pravidel vzájemného kontaktu, souboru odměn a pochval, na rozumné kombinaci práv a povinností, ale i použití sankčních mechanismů.”

VALIŠOVÁ, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy: pedagogické a psychologické kontexty v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-86642-03-8. s. 145.

 

Otázka: Je asertivita téma u žáků se specifickými poruchami učení?

Zdá se, že pro žáky se SPU pravidla a jejich čitelnost představují poměrně důležitou komponentu vedoucí ke školnímu úspěchu.

Uvádí se, že dyslexie a jiné SPU se manifestují například špatnou orientací v čase, sociálních vztazích, obtížnějším plánováním aktivit. Žáci se SPU jsou – z charakteru svých obtíží – mnohem více ohroženi školním neúspěchem.

To samozřejmě může mít vliv na jejich chování. Resp. na vznik nevhodného chování, nekázeň.

Asertivita v komunikaci tedy může mít velký vliv.

 

Otázka: Jak se liší asertivní kázeň od vyžadování kázně bez aseritivní komunikace?

Asertivní komunikace je založena na respektující komunikaci. Už samotné nastavování pravidel je otevřený proces – žáci jsou vyzvání, aby pravidla pomohli formulovat.

V samotném vymáhání pravidel je pak kladen důraz na uznání pocitů druhého, na empatii, avšak také respektování jasně daných rolí žáků a učitele.

Pro žáky s SPU může být úlevné, když někdo pojmenuje jejich pocity, ale zároveň jim ukáže jasnou hranici, za níž už nemohou jít.

Asertivní komunikace může hrát roli i ve vyhmatávání kompenzačních strategií pro školní úspěch u žáků s SPU.

 

Reference:

VALIŠOVÁ, A. Asertivita v prostředí rodiny a školy: pedagogické a psychologické kontexty v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-86642-03-8. s. 145.